Uchwała Nr XVI/126/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 20 kwietnia 2004r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 za zmianami) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 1996 Nr 67 poz. 329 ze zmianami), Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się stałą miesięczną opłatę za pobyt dzieci w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę w następującej wysokości:
  1. 110 zł za pierwsze dziecko;
  2. 55 zł za drugie dziecko;
  3. 30 zł za trzecie dziecko i kolejne.
 2. Opłaty, o których mowa z § 1 ust. 1 uiszczają rodzice lub prawni opiekunowie dzieci biorących udział w zajęciach wychowawczo. dydaktycznych przekraczających podstawy programowe wychowania przedszkolnego.
 3. Czas zajęł wychowawczo dydaktycznych dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat, przeznaczonych na realizację podstaw programowych wynosi pięł godzin dziennie i jest określony w arkuszu organizacyjnym.
 4. Opłatę o której mowa w § 1 ust. 1 uchwały przeznacza się na pokrycie kosztów zajęł przekraczających realizację podstawy programowej oraz kosztów przygotowania posiłków.
 5. Gmina pokrywa koszty zajęł gimnastyki korekcyjnej prowadzonych w przedszkolu dla dzieci skierowanych na te zajęcia na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

§ 2

Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci biorących udział w zajęciach wychowawczo. dydaktycznych nie przekraczających podstaw programowych wychowania przedszkolnego, którzy zadeklarują korzystanie przez dzieci z posiłków ponosił będą miesięczną opłatę stałą za przygotowanie posiłków, która wynosi:

 1. za pierwsze dziecko:
  1. pierwsze lub drugie śniadanie. 20 zł;
  2. drugie śniadanie i obiad. 30 zł;
  3. pierwsze lub drugie śniadanie i obiad. 50 zł.
 2. za drugie dziecko i kolejne dziecko:
  1. pierwsze i drugie śniadanie. 10 zł;
  2. drugie śniadanie i obiad. 15 zł;
  3. pierwsze lub drugie śniadanie i obiad. 25 zł.

§ 3

 1. Poza opłatami o których mowa w § 1 i § 2 uchwały rodzice dzieci lub opiekunowie prawni zobowiązani są do ponoszenia kosztów wyżywienia dzieci w wysokości stawki żywieniowej za każdy rzeczywisty dzień pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Przez stawkę żywieniową rozumie się rzeczywiste koszty zakupu surowców do przygotowania posiłków.
 3. Wysokośł stawki żywieniowej za każdy rzeczywisty dzień pobytu dziecka w przedszkolu wynosi odpowiednio:
  1. za pierwsze lub drugie śniadanie. 1 zł;
  2. za obiad. 1,50 zł;
  3. za pierwsze lub drugie śniadanie i obiad. 2,50 zł;
  4. za pełne wyżywienie. 3,50 zł.

§ 4

Opłaty o których mowa w uchwale wnosi się miesięcznie z góry do dnia 15 -go danego miesiąca.

§ 5

Opłata za wyżywienie ustalona zgodnie z § 3 ust. 3 uchwały ulega pomniejszeniu odpowiednio o dzienną stawkę żywieniową w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zgłoszonej dyrektorowi przedszkola najpóźniej w dniu jego nieobecności na godzinę przed pierwszym posiłkiem.

§ 6

Opłaty o których mowa w § 1 ust. 1 i w § 2 ust. 1 nie podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

§ 7

Przepisy uchwały dotyczące odpłatności stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych.

§ 8

Za terminową realizację opłat odpowiada dyrektor przedszkola.

§ 9

W przypadku zalegania z opłatami za dwa pełne okresy płatności, dyrektor przedszkola skreśla dziecko z listy wychowanków oddziałów realizujących program wykraczający poza podstawy programowe, po uprzednim powiadomieniu rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, na piśmie i wyznaczeniu dodatkowego terminu do uregulowania powstałych należności.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatyni.

§ 11

Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała XXII/188/2000 z dnia 25 kwietnia w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych, zmieniona uchwałą XXXVI/284/2001 z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/188/2000 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 25 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych i uchwałą XLVIII/352/2002 z dnia 5 sierpnia 2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/188/2000 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25 kwietnia w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych (zmienionej uchwałą Nr XXXVI/284/2001 Rady Gminy i Miasta z dnia 25 czerwca 2001 r.).

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 roku.