Uchwała Nr XVI/129/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 20 kwietnia 2004r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.art.109 ust.1 i 2 ;111 ust. 1 i 2, 112 ust. 1 i 2 i 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.1014 z późn.zm.). Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala co następuje

§ 1

 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków GFOŚiGW o kwotę 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków GFOŚiGW o kwotę 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 36.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
  • dotacje otrzymane z funduszy celowych kwota 36.000,00 zł

§ 3

 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 36.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 11.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
  • obsługa długu publicznego

§ 4

 1. Dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetowych o kwotę 11.200,00 zł
 2. Wynik budżetu po zmianach wynikających z niniejszej uchwały wynosi:
  • przychody budżetowe w wysokości 7.648.000,00 zł
  • rozchody budżetowe w wysokości 7.495.420,00 zł
  • niedobór budżetu w wysokości 152.580,00 zł

§ 5

Ustala się maksymalną wysokośł poręczeń udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni w roku budżetowym 2004 do kwoty 1.000.000,00 zł

§ 6

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2004 rok będzie wynosił:

 • po stronie dochodów budżetowych 96.321.601,00 zł
 • po stronie wydatków budżetowych 96.474.181,00 zł
 • przychody GFOŚiGW 4.878.350,00 zł
 • środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2003 r. 1.635.26700 zł
 • wydatki GFOŚiGW 6.513.617,00 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną częśł Uchwały Nr XV/117/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie budżetu Gminy na rok 2004.