Uchwała Nr XVI/131/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 20 kwietnia 2004r.

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce i ustaleniu jego numeru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 42 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art.42 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 23.01.2004r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25 poz.219) w związku z art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku, tworzy się Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce obwód głosowania nr 20.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 3

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w telewizji lokalnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.