Uchwała Nr XVII/134/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 8 czerwca 2004 rr.

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze każdego roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art.135 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1999 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.1014 z poźn. zm.)

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje :

§1

Ustala się zakres i formę informacji przedstawianych przez Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze każdego roku budżetowego według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Informacja o której mowa w uchwale winna był przedstawiona do dnia 31 sierpnia każdego roku budżetowego.

§3

Traci moc Uchwała Nr XIII/98/99 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29 czerwca 1999r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia