Zarządzenie Nr 1/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 3 stycznia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn.zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz w:

1. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342),
2. Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 208, poz. 1375),
3. Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U. z 2010 r. Nr 57, poz. 366),
4. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2016 r., poz. 1864),
5. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1564 ze zm.),
6. Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396),
zarządzam co następuje :

§ 1

Wprowadza się jako obowiązujące od dnia 1 stycznia 2022 roku w Urzędzie Miasta
i Gminy Bogatynia
1. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych – załącznik nr 1 do zarządzenia


2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego
– załącznik nr 2 do zarządzenia

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych wraz z zakładowym planem kont dla organu, jednostki Urząd Miasta i Gminy Bogatynia – załącznik nr 3 do zarządzenia:
1) Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych dla projektów finansowych z udziałem środków europejskich – załącznik nr 3a do zarządzenia,
2) Wykaz oraz funkcjonowanie ksiąg pomocniczych zakładowego planu kont – załącznik nr 3b do zarządzenia,
3) Sposób prowadzenia Ksiąg rachunkowych dla Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – załącznik  nr 3c do zarządzenia,
4) Sposób prowadzenia Ksiąg rachunkowych dla Funduszu Sołeckiego – załącznik nr 3d do zarządzenia.

4. Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia – załącznik nr 4 do zarządzenia


5. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania – załącznik nr 5 do zarządzenia


6. System ochrony danych i zbiorów – załącznik nr 6 do zarządzenia


7. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz ochrona zbiorów ksiąg rachunkowych – załącznik nr 7 do zarządzenia


8. Zasady działania programu Urząd NT oraz funkcje opisane w instrukcji użytkownika – załącznik nr 8 do zarządzenia


9. Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym Gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – załącznik nr 9 do zarządzenia

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 58/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki rachunkowości).

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 3.01.2022 r.