Uchwała Nr XVII/135/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 8 czerwca 2004r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/116/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§1

W Uchwale Nr XIV/116/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 4 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się słowa /za wyjątkiem dopłat określonych w § 2 uchwały, które stosuje się od dnia 1 stycznia 2004r./.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatyni.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przyjęty na terenie gminy i w prasie lokalnej.