Uchwała Nr XVII/136/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 8 czerwca 2004r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§1

Ustala się minimalne miesięczne stawki czynszu netto za dzierżawę 1 m2 gruntu z gminnego zasobu nieruchomości zajętego pod :

1) Działalnośł nierolniczą związaną z

a. lokalizacją garaży - 2,00 zł

b. działalnością handlową w wysokości - 4,00 zł

c. działalnością usługową w wysokości - 3,00 zł

d. inną działalnością - 4,00 zł

2) Uprawę kwiatów i warzyw oraz rekreację - 0,05 zł

3) Umieszczenie reklam poza pasem drogowym :

a. za powierzchnię gruntu zajętą pod podstawę reklamy - 15,00 zł

b. za powierzchnię gruntu, odpowiadającą powierzchni reklamy - 30,00 zł

§2

Ustala się minimalne dzienne stawki czynszu netto za dzierżawę gruntu z gminnego zasobu nieruchomości zajętego pod działalnośł rozrywkową: cyrki, wesołe miasteczko, lunapark itp. - od 50,00 zł do 100,00 zł.

§3

1. Czynsz dzierżawny, o którym mowa w § 1 płatny będzie z góry do 10 -go dnia każdego miesiąca.

2. Czynsz dzierżawny, o którym mowa w § 2 płatny będzie w dniu zawarcia umowy

3. Czynsz dzierżawny, o którym mowa w § 1 dotyczący przedsiębiorców płatny będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

§4

Traci moc Uchwała Nr 127/95 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 12 lipca 1995 r w sprawie ustalania ramowych stawek czynszu dzierżawnego za 1m2 gruntu stanowiącego mienie Gminy Bogatynia przeznaczonego na cele nierolnicze.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.