Uchwała Nr XVII/145/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 8 czerwca 2004r.

w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§1

W związku ze złożoną rezygnacją radnego Edmunda Nycha odwołuje się go ze składu Komisji Rewizyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia