Uchwała Nr XVIII/153/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie zmiany uchwały NR XVI/124/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów.

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art.17 ust.4 i ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329, po uzyskaniu pozytywnej opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVI/124/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 2 do Uchwały w punkcie 2, po wyrazie „Zielona” dodaje się słowa „oraz Jasną Górę, Białopole i Opolno Zdrój.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatyni.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 września 2004 r.