Uchwała Nr XIX/155/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.109 ust.1 i 2 ; 110 ust 4,111 ust. 1 i 2, 117 ust 3, 117a i 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.1014 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków GFOŚiGW o kwotę 1.250.508,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków GFOŚiGW o kwotę 1.250.508,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. W wydatkach GFOŚiGW w § 4300 rozszerza się zakres rzeczowy następujących zadań

- w punkcie 3 planu

„Wywóz nieczystości stałych i płynnych” o letnie i zimowe utrzymanie ulic i chodników

- w punkcie 9 planu

„Cięcia sanitarne drzew, nasadzenia krzewów” o utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 110.910,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2

- subwencja oświatowa

§ 3

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.479.818,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym:

- wydatki inwestycyjne kwota 190.000,00 zł

- pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych kwota 50.000,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.368.908,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4

W programie inwestycji wieloletnich (załącznik Nr 8 a do Uchwały Nr XV/117/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 marca 2004r w sprawie budżetu gminy na 2004 rok) dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się wielkośł nakładów do poniesienia w 2004 roku o kwotę 970.808,00 zł na zadanie „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bogatyni-Zatoniu” (dział 400, rozdział 40002 § 6050 - źródło finansowania GFOŚiGW).

Ogółem wielkośł nakładów w 2004 roku na w/w zadanie po zmianach wyniesie

2.092.942,00 zł z n/w źródłami finansowania:

środki GFOŚiGW kwota 329.192,00 zł

pożyczka w kwota 1.700.000,00 zł

odsetki od pożyczki kwota 63.750,00 zł

§ 5

Zwiększa się ustaloną wysokośł pożyczki zaciągniętej z GFOŚiGW o kwotę 1.500.000,00 zł w przypadku nieterminowej realizacji dochodów. Po zmianie wysokośł pożyczki zaciągniętej w GFOŚiGW wynosi maksymalnie 3.500.000,00 zł. Zaciągnięte pożyczki z GFOŚiGW nie mogą zakłócił realizacji zadań ujętych w planie wydatków GFOŚiGW.

§ 6

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2004 rok będzie wynosił:

- po stronie dochodów budżetowych 99.086.105,00 zł

- po stronie wydatków budżetowych 99.937.508,00 zł

- niedobór budżetu 851.403,00 zł

- przychody budżetowe 8.346.823,00 zł

- rozchody budżetowe 7.495.420,00 zł

- przychody GFOŚiGW 4.878.350,00 zł

- środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2003 r. 1.635.267,00 zł

- wydatki GFOŚiGW 6.513.617,00 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną częśł Uchwały Nr XV/117/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie budżetu Gminy na rok 2004.

 

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

Henryk Boruta


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/155/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 31 sierpnia 2004 roku

 

Zwiększa się plan wydatków GFOŚiGW ogółem o kwotę 1.250.508,00 zł

z tego:

W dziale 900, rozdział 90011 o kwotę 1.250.508,00 zł

z tego:

- § 4300 „ Zakup usług pozostałych” o kwotę 800.508,00 zł

punkt 3

- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz letnie i zimowe utrzymania ulic i chodników

kwota 89 700,00 zł

punkt 9

- cięcia sanitarne drzew, nasadzenia krzewów oraz utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy

kwota 190.000,00 zł

wprowadza się punkt 10

- koszty eksploatacji wysypiska komunalnego kwota 520.808,00 zł

- § 6110 „ Wydatki inwestycyjne funduszy celowych” o kwotę 450.000,00 zł

punkt 3

- podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej na terenie miasta i gminy kwota 250.000,00 zł

punkt 4

- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na terenie miasta i gminy Bogatynia

/sieł kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej oraz c.o / kwota 200.000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków GFOŚiGW ogółem o kwotę 1.250.508,00 zł

z tego:

W dziale 900, rozdział 90011 o kwotę 1.250.508,00 zł

z tego:

- § 4300 „ Zakup usług pozostałych” o kwotę 279.700,00 zł

punkt 4

- czyszczenie cieków wodnych, rowów, przepustów i poboczy dróg kwota 190.000,00 zł

punkt 6

- czyszczenie koryta rzeki Miedzianki kwota 89.700,00 zł

§ 6110 „ Wydatki inwestycyjne funduszy celowych” o kwotę 970.808,00 zł

punkt 1

- przebudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni - Zatoniu kwota 970.808,00 zł

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 110.910,00 zł

z tego:

W dziale 758, rozdział 75801 § 2920 - zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 110.910,00 zł

- częśł oświatowa subwencji ogólnej dla gminy (pismo Ministra Finansów ST5-4820-19g/2004 z dnia 16.07.2004r).

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.479.818,00 zł

z tego:

W dziale 010, rozdział 01030 § 2850 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 6.500,00 zł

- wpłata na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie: dział 756, rozdział 75647 § 4300).

W dziale 400, rozdział 40001 § 6050 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 100.000,00 zł

środki na zadanie inwestycyjne:

- wykonanie węzła cieplnego

W dziale 700 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 871.600,00 zł

z tego:

rozdział 70001 § 2650 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 841.600,00 zł

- dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni do 1m2

powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej

w ramach działu (zmniejszenie: dział 700, rozdział 70095 § 4300).

rozdział 70095 § 4270- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 30.000,00 zł

- remont po pożarze w budynku komunalnym przy ul. Bogatyńskiej 6 w Opolnie Zdroju

 

W dziale 750 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 70.000,00 zł

z tego:

rozdział 75020 § 6300 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 50.000,00 zł

- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków

na dofinansowanie zakupu urządzeń do teletransmisji danych, zestawu kluczy szyfrujących,

specjalizowanych urządzeń kryptograficznych systemu teleinformatycznego

rozdział 75095 § 4270 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 20.000,00 zł

z przeznaczeniem środków na remont pomieszczeń siedziby Rady Osiedlowej Nr 4 w Bogatyni

przy ul. Listopadowej 2

W dziale 754, rozdział 75416 § 6060 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 50.000,00 zł

z przeznaczeniem środków na zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej

W dziale 801 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 314.718,00 zł

z tego:

rozdział 80101 § 4270- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 75.038,00 zł

- remont fundamentów i wymiana izolacji przy sali komputerowej, naprawa tynków i malowanie

sali oraz remont ciągów pieszo-jezdnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni

rozdział 80110 § 4270- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 229.680,00 zł

- remont bloku żywienia ,korytarzy, klatki schodowej, sanitariatów, likwidacja boazeri z drewna

i płyt drewnopodobnych, renowacja parkietów, wymiana grzejników centralnego ogrzewania, wymiana

części stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, remont małej sali gimnastycznej, wymiana części

instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i remontem pomieszczeń biurowych i sekretariatem

w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni

rozdział 80130 § 4300- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 10.000,00 zł

- zakup i montaż masztów flagowych wraz z flagami w ZSzEiE w Bogatyni

W dziale 854, rozdział 85402 § 2710 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 5.000,00 zł

- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem środków dla Specjalnego Ośrodka

Wychowawczego w Bogatyni na odwodnienie węzła kuchennego w budynku ośrodka

W dziale 900 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 50.000,00 zł

z tego:

rozdział 90015 § 6050 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 40.000,00 zł

z przeznaczeniem środków na zadanie inwestycyjne ; wykonanie oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul.Chopina w Bogatyni

rozdział 90095 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 10.000,00 zł

z przeznaczeniem środków na wykonanie placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Zatoniu

W dziale 921, rozdział 92109 § 4270 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 12.000,00 zł

- remont sanitariatów przy świetlicy wiejskiej w Białopolu kwota 4.000,00 zł

- remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Opolnie Zdroju kwota 8.000,00zł

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.368.908,00 zł

z tego:

W dziale 700, rozdział 70095 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 841.600,00 zł

- wydatki za zarząd substancją komunalną oraz nieściągalne należności czynszowe

(GZMK Sp. z o.o w Bogatyni)

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu (zwiększenie: dział 700, rozdział 70001 § 2650).

 

W dziale 756, rozdział 75647 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 6.500,00 zł

- prowizje komornicze

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej (zwiększenie: dział 010, rozdział 01030 § 2850).

 

W dziale 900, rozdział 90002 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 520.808,00 zł

- koszty eksploatacji wysypiska komunalnego (zadanie częściowo będzie realizowane ze środków

GFOŚiGW).

Przychody w wysokości 8.346.823,00 zł

z tego:

1.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 7.648.000,00 zł

a) kredyt kwota 1.000.000,00 zł

b) pożyczka kwota 6.648.000,00 zł

w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 87.000,00 zł, zaciągnięta na zadanie inwestycyjne

„Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego przy ul.Chopina

w Bogatyni”

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 3.393.950,00 zł zaciągnięta na zadanie inwestycyjne

„Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice w Bogatyni - dociążenie oczyszczalni ścieków”

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 67.000,00 zł zaciągnięta na zadanie inwestycyjne

„Wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul. Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej”

 

2.Nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 698.823,00 zł

Rozchody w wysokości 7.495.420,00 zł

z tego:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

a) pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Sieniawce - 600.000,00 zł)

- spłata kwota 30.000,00 zł

b) pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni - 2.000.000,00 zł)

- spłata kwota 400.000,00 zł

c) pożyczka z WFOŚiGW (kotłownia olejowa w Opolnie Zdroju -80.000,00 zł)

- spłata kwota 20.000,00 zł

pożyczka z WFOŚiGW (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie - 500.000,00 zł)

- spłata kwota 100.000,00 zł

e) pożyczka z WFOŚiGW (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie - 150.000,00 zł)

- spłata kwota 30.000,00 zł

f) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami

w Bogatyni - zad. 219 - 190.000,00 zł)

-spłata 40.000,00 zł

g) pożyczka z NFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni - kwota 13.480.000,00 zł)

- spłata kwota 2.100.000,00 zł

h) spłata zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne (kredyt denominowany na franki

szwajcarskie)

- spłata 4.449.120,00 zł

i) pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni - kwota 1.500.000,00 zł)

- spłata 200.000,00 zł

j) pożyczka z WFOŚiGW (budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej sieci wodociągowej - kwota 150.000,00 zł)

- spłata 60.000,00 zł

k) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola - kwota 93.000,00 zł)

- spłata 15.500,00 zł

l) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie montażu wymiennika ciepła w Przedszkolu Nr 3 w Bogatyni -

kwota 20.000,00 zł)

- spłata 10.000,00 zł

ł) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków pomiędzy TBS

w Opolnie Zdroju a miastem Bogatynia - kwota 148.000,00 zł)

- spłata 29.600,00 zł

m) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszalnych przy ul.Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej - kwota 67.000,00 zł)

- spłata 11.200,00 zł

Sporządziła: Danuta Kapuścińska