Uchwała Nr XIX/157/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 31 sierpnia 2004 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/243/2000 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Bogatynia, o których mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia oraz w sprawie zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych poszczególnym jednostkom gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. : Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 2 pkt 2 ; 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 61 poz. 708 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX/243/2000 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 grudnia 2000 r. wprowadza się następującą zmianę:

W załączniku Nr 1 do Uchwały po punkcie 19 dodaje się punkt 20 w brzmieniu:

„20. W Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - 3,00 zł.”

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.