Uchwała Nr XIX/160/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 31 sierpnia 2004 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 z siedzibą w Bogatyni przy ulicy 1 Maja 29

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. art. 11 ust.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91 poz.409 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni u c h w a l a, co następuje :

§ 1.

W Statucie Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 w Bogatyni stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/541/98 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 15 kwietnia 1998 roku w sprawie nadania Statutów Integracyjnemu Żłobkowi Publicznemu Nr 1 w Bogatyni i Żłobkowi Publicznemu Nr 2 w Bogatyni zmienionego Uchwałą Nr XV/132/99 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 października 1999 roku w sprawie wprowadzenia zmian w statutach : Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 w Bogatyni i Żłobka Publicznego Nr 2 w Bogatyni - wprowadza się następującą zmianę :

1. § 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3. Siedzibą Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 jest Bogatynia ulica Chopina 12”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2004 roku.

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

Henryk Boruta