Uchwała Nr XX/168/04

Rady Gminy i Miasta Bogatynia

z dnia 19 października 2004r.

w sprawie załatwienia skarg z dnia 20 lipca 2004 roku oraz z dnia 2 sierpnia 2004r. na działalnośł Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni oraz na Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o. o. w Bogatyni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi na działalnośł Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni oraz na Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o. o. w Bogatyni, złożonej przez Zbigniewa Jankowskiego i wyjaśnień kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni oraz prezesa Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o. o. w Bogatyni,

Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Powyższa skarga jest nieuzasadniona z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, podlega odmownemu załatwieniu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

do uchwały Nr XX/168/04

Rady Gminy i Miasta Bogatynia

z dnia 19 października 2004r.

Dokonując oceny wniesionych skarg, o których mowa w uchwale, Rada Gminy i Miasta wzięła pod uwagę złożone przez Kierowników tych jednostek stosowne wyjaśnienia oraz protokół oględzin lokalu mieszkalnego najmowanego przez Pana Jankowskiego, sporządzony w dniu 19.08.2004r. przez komisję z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Bogatyni.

Rada w oparciu o wyżej podniesione dokumenty uznała, że:

1. Nie potwierdziły się zarzuty podniesione w skardze dotyczące działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Ze złożonych wyjaśnień przez kierownika Ośrodka wynika w sposób jednoznaczny, że nie można dopatrzył się w tych działaniach naruszania obowiązujących przepisów prawa.

Podnieśł w tym miejscu należy, że od decyzji przyznających pomoc Panu Jankowskiemu, nie wnosił on stosownych środków odwoławczych przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

2. Nie potwierdziły się również zarzuty podniesione w skardze dotyczące działalności Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Bogatyni. Z ustaleń dokonanych przez komisję w trakcie oględzin wynika, że w roku bieżącym zaplanowano wymianę kuchni i że zostanie ona dostarczona w IV kwartale br. oraz ustalono, że naprawa urządzeń WC należy do obowiązków lokatora, co wynika z obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.

Z tych też względów mających powyższe na uwadze Rada postanowiła jak w uchwale.