UCHWAŻA Nr XX/173/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 19 października 2004r.

w sprawie opłaty administracyjnej

Na podstawie art.18, ust 2, pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j z 2001 r., Dz.U.Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art.18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 , poz.31 z późn. zm),

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się opłatę administracyjną za wydawane wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Bogatynia w następującej wysokości :

a) za wypis obejmujący jedną działkę - 10 zł

b) za wyrys format A4 - 20 zł

c) za pełny tekst ustaleń planu - 300 zł

§ 2

Kwoty opłat administracyjnych o których mowa w § 1 wpłacane będą gotówką przed wykonaniem czynności urzędowych do kasy Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy

§ 3

Traci moc Uchwała nr XXXI/253/2001 Rady Gminy i miasta w Bogatyni z dnia 23 stycznia 2001 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.