Uchwała Nr XX/177/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 19 października 2004r.

w sprawie programu współpracy Miasta i Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośł pożytku publicznego na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje :

§1

Przyjmuje się program współpracy Miasta i Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośł pożytku publicznego na 2004 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.