Uchwała Nr XX/178/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 19 października 2004r.

w sprawie przystąpienia do Partnerstwa na Rzecz Rozwoju

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19 oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), mając na uwadze możliwośł uzyskania środków w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL, finansowanej przez Europejski Fundusz Społeczny,

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni, uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Bogatynia do Partnerstwa na Rzecz Rozwoju tj. grupy podmiotów działających w różnych sferach utworzonych w celu realizacji inicjatywy wspólnotowej EQUAL.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.