Uchwała Nr XX/181/04

Rady Gminy i Miasta Bogatynia

z dnia 19 października 2004r.

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Uzupełnia się skład osobowy Komisji Rewizyjnej o radnych:

1. Wojciecha Dżogę,

2. Pawła Marciniaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.