Uchwała Nr XXI/182/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 17 listopada 2004r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/173/04 z dnia 19 października 2004r. w sprawie opłaty administracyjnej

Na podstawie art.18, ust 2, pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art.18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.31 z późn. zm.),

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

1. § 1 uchwały w sprawie opłaty administracyjnej otrzymuje brzmienie:

„§1 1.Uchwala się opłatę administracyjną za wydawane wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Bogatynia w następującej wysokości :

a) za wypis obejmujący jedną działkę - 10 zł

b) za wyrys obejmujący jedną działkę - 20 zł

c) za pełny tekst planu - 150 zł

d) częśł graficzna planu - 150 zł

2. Zwalnia się od opłat administracyjnych , o których mowa w ust.1 wypisy i wyrysy wydawane dla potrzeb realizacji inwestycji gminnych oraz budownictwa mieszkaniowego osób fizycznych.”

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.