Uchwała Nr XXI/185/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 17 listopada 2004 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Bogatynia

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art.6 ust.3, ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 1993r Nr 94, poz.431, ze zm.) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2004 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku (M.P. Nr 44, poz.781 z 2004 r.),

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala co następuje:

§ 1

Obniża się średnią cenę 1 q żyta przyjmowaną jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Bogatynia w 2005 r. z kwoty 37,67 zł do kwoty 37,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Traci moc: Uchwała Nr III/17/02 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Bogatynia, za wyjątkiem § 2, który zachowuje moc do czasu określenia nowych wzorów formularzy oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, oraz Uchwała Nr XII / 90 / 03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/17/02 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Bogatynia

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie począwszy od roku podatkowego 2005.