Uchwała Nr XXI/186/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 17 listopada 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.),

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokośł stawek podatku od nieruchomości:

1/ od gruntów:

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,66 zł

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,52 zł

c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,32 zł

2/ od budynków lub ich części:

a/ mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,54 zł

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 17,98 zł

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 8,37 zł

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,61 zł

e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,01 zł

f/ nie użytkowanych zabudowań gospodarczych będących we władaniu rolników rencistów (emerytów), którzy przekazali gospodarstwo rolne na Skarb Państwa od 1 m2 powierzchni użytkowej - 2,91 zł

3/ od budowli - 2% ich wartości

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Traci moc: Uchwała Nr III/16/02 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, za wyjątkiem § 2, który zachowuje moc do czasu określenia nowych wzorów formularzy oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, oraz Uchwała Nr XII / 89 / 03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/02 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie począwszy od roku podatkowego 2005.