Uchwała Nr XXIII/194/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w banku i pożyczek krótkoterminowych z GFOŚ i GW w 2005 roku

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.art.48 ust.1 pkt 1 ; 49 ust. 1,

124 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz.. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala co następuje :

§ 1

Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w 2005 roku w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 3.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien był spłacony do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania pożyczek krótkoterminowych w 2005 roku z GFOŚ i GW maksymalnie do kwoty 3.000.000,00 zł w przypadku nieterminowej realizacji dochodów z terminem zwrotu do 31 grudnia 2005 roku. Zaciągnięte pożyczki z GFOŚ i GW nie mogą zakłócił realizacji zadań ujętych w planie wydatków GFOŚ i GW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2005 roku.