OGŁOSZENIE

     Na  podstawie  art. 37 ust.1 i art. 38  ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze.zm.)  oraz § 15
 

    rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) 

                                       

                                       BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY BOGATYNIA

  ogłasza I przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  o nr. ewid. 15/5  AM 6 obr. I Bogatynia  wolnej  od wszelkich obciążeń i zobowiązań

  stanowiącej  własność Gminy Bogatynia szczegółowo opisanej w poniższym załączniku.