ZARZĄDZENIE Nr 298/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 05.12.2022 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela
do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności

 

    Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 1082 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

W związku z nieobecnością dyrektora Przedszkola Publicznego nr 7 w Bogatyni wyznaczam Panią Dorotę Stempińską – Białek nauczyciela tej placówki, do zastępowania dyrektora w zakresie wykonywania wszelkich czynności, do których uprawniony jest dyrektor przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu 06.12.2022r.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Przedszkola Publicznego nr 7 w Bogatyni Pani Marzannie Samelskiej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.