Zarządzenie Nr 41/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 17.02.2023r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków oraz określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach na terenie Gminy Bogatynia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków


       
       
     W związku z Uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz na podstawie §5 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, zarządzam co następuje:

 


§1

Ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach na terenie Gminy Bogatynia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

§2

Szczegółowe zasady oraz tryb składania wniosków i udzielenia dotacji określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.