Zarządzenie Nr  47/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia  26 lutego  2024 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 w Bogatyni
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), zarządzam  co następuje:

§ 1

Powierzam z dniem 27 lutego 2024 r. Pani  Annie Berencz  pełnienie obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 z siedzibą w Bogatyni, ul.  Chopina 12.

§ 2

Powierzenie funkcji  następuje na okres od  27 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.

§ 3

Obowiązki i uprawnienia dyrektora szkoły, w tym również obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz wysokość dodatku funkcyjnego określają odrębne przepisy.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą  od dnia  27 lutego 2024 roku.