Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 08 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015.

 

Informuję, że z końcem 2011 roku upływa czteroletnia kadencja ławników w sądach powszechnych wybranych w 2007 roku. Wybory ławników do sądów dokona Rada Gminy i Miasta Bogatynia.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych - Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami, kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu tj. do dnia 30 czerwca 2011 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa wyżej pozostawia się bez dalszego biegu.

Zgłoszenia  kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór udostępniony jest:

za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia  www.bip.bogatynia.pl 

na oficjalnej stronie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia www.bogatynia.pl

w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 /parter/w Biurze Obsługi Interesanta oraz w Biurze Rady pokój nr 13 /I. piętro/.

Zgłoszenia można składać osobiście w dniach pracy Urzędu tj. w godzinach od 7.30 do 17.00 - poniedziałek, we wtorek, środę i czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00. 

           

  

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Patryk Stefaniak