Bogatynia, 14 marca 2013 roku

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 18 marca 2013 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.Projekt uchwały w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen za wodę i odprowadzane ścieki na terenie miasta i gminy Bogatynia – projekt nr 926.2013.
3.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Bogatyńskich Wodociągów
i Oczyszczalni S.A. na 2013 – 2014 rok” – projekt nr 925.2013.
4.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Patryk Stefaniak