BZI.IOP.6220.10.2013.KG                                                                                                                                              Bogatynia, dnia 1.08.2013r.

 


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia


      Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) 

informuję

      o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatynia przy ul. Szpitalnej 16."


      Decyzja została wydana na wniosek Gminy Bogatynia w imieniu której występuje Pan Rafał Onyszkiewicz prowadzący Pracownię Projektową Architektury "ARACO" s.c. z siedzibą we Wrocławiu.

      Z treścią podjętej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. 1-go Maja 29. Wykaz jest dostępny w dniach urzędowania tj. w poniedziałek w godz. od 7.30 do 17.00 , od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30  i piątek w godz. od 7.30 do 14.00 .


      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia:
www.bogatynia.pl,  wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia oraz na słupach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca realizacji planowanej inwestycji.