Bogatynia, dnia 17.10.2013 roku

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 594 / zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 28 października 2013 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacja Pana Romana Walkowiaka Dyrektora Oddziału PGE GiEK S.A. Elektrowni Turów, dotycząca przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów”.
4.Informacja Burmistrza na temat wykonania procedur będących w kompetencji gminy Bogatynia w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów”.
5.Informacja Pana Cezarego Bujaka Dyrektora Oddziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. KWB Turów, dot. bieżącej działalności zakładu.
6.Informacja Pana Artura Toronowskiego Prezesa Citronexu I Sp. z o.o. dot. inwestycji pn. „Budowa kompleksu szklarni na terenie gminy Bogatynia”.
7.Informacja Pana Marka Bernera Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni, dot. przygotowania przedsiębiorstwa do sezonu zimowego 2013/2014.
8.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
9.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2012/2013 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
10.Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych.
11.Podjęcie uchwał:
11.1.projekt nr 1027.2013  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.
11.2.projekt nr 1028.2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów położonych w Bogatyni stanowiących własność gminy Bogatynia.
11.3.projekt nr 1029.2013 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ulic Świerczewskiego, Zwycięstwa, Sienkiewicza, Ludowej i Bema na Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
12.Sprawy różne, wolne wnioski.
13.Interpelacje i zapytania.
14.Informacje i komunikaty przewodniczącego.
15.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Patryk Stefaniak