Bogatynia, dnia  06.02. 2014 roku

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu  13 lutego 2014r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum

2.Przedstawienie porządku obrad.
 
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

4.Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.

4.1.przedstawienie informacji przez Burmistrza Miasta i Gminy, Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Naczelnika Wydziału Podatkowego

4.2.przedstawienie informacji przez Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. w Bogatyni

5.Sprawozdanie z realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2013

6.Podjęcie uchwał:

6.1.Projekt nr 1084.2014 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na 2014 rok

6.2.Projekt nr 1085.2014 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2014

6.3.Projekt nr 1086.2014 w sprawie przyjęcia gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2014 – 2015

6.4.Projekt nr 1082.2014 w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen za wodę i odprowadzane ścieki na terenie miasta i gminy Bogatynia

6.5.Projekt nr 1083.2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

6.6.Projekt  nr 1080.2014 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok

6.7.Projekt nr 1081.2014 w sprawie zmiany „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013”

6.8.Projekt nr 1078.2014 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych rady oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

6.9.Projekt nr 1079.2014 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał rady, rozwiązania rady oraz zarządzenia przedterminowych wyborów do Rady Osiedla nr 5 w Bogatyni

6.10. Projekt nr 1077.2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

7.Sprawy różne, wolne wnioski.

8.Interpelacje i zapytania.
 
9.Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.

10.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Patryk Stefaniak