Informacja
ws. sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców gminy Bogatynia.
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby. W sytuacji, gdy co najmniej jedną z osób jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika - pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci.      
       Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządzany jest na wniosek wyborcy złożony na urzędowo określonym formularzu. / druki formularzy dostępne w Wydziale Spraw Obywatelskich pokój, ul. Daszyńskiego 13  nr 4 i 7/

Do wniosku należy załączyć:
1. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej aktu pełnomocnictwa;
2. pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na urzędowo określonym formularzu

       Akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwo do głosowania, w terminie uzgodnionym z upoważnionym pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia. 
       Akt pełnomocnictwa przeznaczony dla osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, doręcza się w miejscu jego sporządzenia (miejsce zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania), albo w zależności od wskazania w zgodzie na przyjęcie pełnomocnictwa pozostawia do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia, lub doręcza się pod wskazany adres.  
    
       Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wnosi się do 9 dnia przed dniem wyborów tj. do 7 listopada br., przy czym za datę  wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.
       Wniosek można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 13 , Wydział Spraw Obywatelskich, w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania tj.:
• poniedziałek : od godz. 7.30 do godz. 17.00;
• wtorek, środa, czwartek: od godz. 7.30 do godz. 15.30;
• piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.

Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania poprzez:
1. złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia upoważnionemu pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
2. doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:
1. śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;
2. gdy pełnomocnik przestanie być osobą wpisaną do rejestru wyborców gminy Bogatynia , lub wejdzie w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także gdy zostanie mężem zaufania, kandydatem w danych wyborach;
3. wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielająca pełnomocnictwa do głosowania.

Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.
       Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za głosowanie w jego imieniu w wyborach. 
       Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania za jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą.

Informacja telefoniczna
075 7725224, 075 7725225, 0757725220

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), rozdział 7;
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (Dz.U. Nr 157, poz. 936)
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast