Bogatynia,dnia 09.12.2014 roku

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 17 grudnia 2014r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Podjęcie uchwał:
4.1.w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bogatyni /projekt nr 17.2014/.
4.2.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod garaż /projekt nr 1171.2014/.
4.3.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod garaż /projekt nr 1170.2014/.
4.4.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego /projekt nr 13.2014/.
4.5.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 14.2014/.
4.6.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 15.2014/
4.7.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 16.2014/
4.8.w sprawie nabycia nieruchomości /projekt nr 20.2014/.
4.9.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 22.2014/
4.10.w sprawie zmiany Uchwały I/9/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Bogatyni, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania /projekt nr 23.2014/
4.11.w sprawie stwierdzenia niewłaściwości Rady Miejskiej w Bogatyni do rozpatrzenia skarg Pana W.D. na Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia / projekt nr 24.2014/
4.12.w sprawie upoważnienia radnych Rady Miejskiej w Bogatyni do udziału w pracach Wspólnej Rady Związku Miast „Mały Trójkąt” Zittau – Bogatynia – Hradek nad Nisou /projekt nr 25.2014/
5.Sprawy różne, wolne wnioski.
6.Interpelacje i zapytania.
7.Informacje i komunikaty przewodniczącego.
8.Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bogatyni
Dorota Bojakowska