ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 20 lutego 2015 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

4.Podjęcie uchwał:

4.1.w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2015 rok /projekt nr 42.2015/

4.2.w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2015 rok projekt nr 27.2015/

4.3.w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr 30.2015/

4.4.w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Bogatynia do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej /projekt nr 28.2015/

4.5.w sprawie zmian w Statucie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej/projekt nr 29.2015/

4.6.w sprawie rezygnacji Gminy Bogatynia z członkostwa w Stowarzyszeniu Południowo-Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego „POGRANICZE” /projekt nr 38.2015/

4.7.w sprawie rezygnacji Gminy Bogatynia z członkostwa w Związku Miast Polskich /projekt nr 39.2015/

4.8.w sprawie odstąpienia Gminy Bogatynia od członkostwa w Klubie Gmin Polskich /projekt nr 40.2015/

4.9.w sprawie rezygnacji gminy Bogatynia z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej /projekt nr 41.2015/

4.10.w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia /projekt nr 37.2015/

4.11.w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę /projekt nr 33.2015/

4.12.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą  Dolnośląskim, a Gminą Bogatynia w sprawie powierzenia Gminie Bogatynia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Bogatynia /projekt nr 31.2015/

4.13.w sprawie nadania nazwy ulicy /projekt nr 22.2015/

4.14.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 32.2015/

4.15.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 34.2015/

4.16.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 35.2015/

4.17.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 36.2015/

5.Sprawy różne, wolne wnioski.

6.Interpelacje i zapytania.
 
7.Informacje i komunikaty przewodniczącej.

8.Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Peremicki