Dopisanie  się do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum
ogólnokrajowym w mieście/gminie Bogatynia zarządzonym na dzień 6 września 2015 r

 

Każda osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym niepełnosprawna) może głosować w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji do spraw referendum na obszarze gminy,  w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu referendum, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.Nie dotyczy obwodów odrębnych utworzonych w Szpitalach, Zakładach Karnych, Domach Pomocy Społecznej itp.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, w której znajduje wybrany lokal obwodowej komisji do spraw referendum, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 1 września 2015 r. Z wnioskiem może wystąpić także osoba nigdzie niezamieszkała (bez stałego zameldowania), przebywająca na terenie miasta/gminy Bogatynia. Dotyczy także osób zgłaszających chęć głosowania w lokalu przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Urząd gminy miejsca stałego zameldowania – na podstawie otrzymanego zawiadomienia
o dopisaniu do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum – skreśli osobę ze sporządzonego przez siebie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dopisanie do spisu./ druk w załączeniu/
2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Wnioski o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum  można składać       do 1 września 2015 r. w godzinach urzędowania tj. 7.30.00 - 17.00 w poniedziałki, wtorek, środa, czwartek 7.30 - 15.30  piątek 7.30-14.00 -  w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia Wydział Spraw Obywatelskich , ul. Daszyńskiego 13 pokój  nr 4

Informacja telefoniczna: 075 7725224, 075 7725225, 0757725220