Informacja

o możliwości zgłaszania zamiaru  głosowania korespondencyjnegow referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r

Do 24 sierpnia osoba uprawniona do udziału w referendum może  zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego. Pakiet wyborczy zostanie dostarczony do rąk własnych wyborcy.

Zgłoszenie może być dokonane
Ustnie - w pok nr 4 Wydział Spraw Obywatelskich, ul Daszyńskiego 13
Pisemnie- na adres  Urząd Miasta i Gminy, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia
Faksem- pod nr 075 77 25229
lub w formie elektronicznej - na adres obywatelski@bogatynia.pl
Zgłoszenie powinno  zawierać:
.    nazwisko i imię/ imiona/
.    imię ojca,
.    datę urodzenia,
.    numer PESEL,
.    oznaczenie referendum, którego dotyczy zgłoszenie a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet referendalny albo deklarację osobistego odbioru pakietu referendalnego w urzędzie gminy oraz oświadczenie o wpisaniu osoby uprawnionej do udziału w referendum do rejestru wyborców w danej gminie.

Druki wniosków na których można zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego dostępne są: w Wydziale Spraw Obywatelskich pok nr 4, oraz na stronie BIP  Urzędu miasta i Gminy Bogatynia pod niniejszą informacją

Osoba uprawniona do udziału w referendum zostanie skreślona ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęta w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji do spraw referendum, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której stale zamieszkuje.

Osoba uprawniona do udziału w referendum, nie później niż 7 dni przed dniem referendum, otrzyma z urzędu gminy pakiet referendalny,który zostanie doręczonywyłącznie do rąk własnych osoby uprawnionej do udziału w referendum, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Jeżeli osoba uprawniona do udziału w referendum we wniosku zadeklarowała osobisty odbiór pakietu referendalnego,pakiet ten we wskazanym terminie będzie możliwy do odebrania w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia, Wydział Spraw Obywatelskich pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu, aż do upływu godzin urzędowania w ostatnim dniu roboczym przed dniem referendum).

Jeżeli osoba uprawniona do udziału w referendum nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności osoby uprawnionej do udziału w referendum pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu referendalnegoprzekazywanego osobie uprawnionej do udziału w referendum wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a - jeżeli osoba uprawniona do udziału w referendum zażądała jej przesłania.

Na karcie do głosowania osoba uprawniona do udziału w referendum oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem "x" są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej "Koperta na kartę do głosowania" i kopertę tę zakleić.Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji do spraw referendum.

Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.Przed włożeniem oświadczenia do koperty zwrotnej należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną należy zakleić inadać osobiście w placówce Poczty Polskiej na adres obwodowej komisji do spraw referendum najpóźniej:

  • do dnia 3 września 2015 r.,jeżeli placówka pocztowa znajduje się w gminie, w której osoba uprawniona do udziału w referendum jest ujęta w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum,
  • do dnia 2 września 2015 r.w dowolnej placówce Poczty Polskiej na terenie kraju.

Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum może umówić się na odbiór koperty zwrotnej w miejscu i terminie przez nią wskazanym (np. w jej mieszkaniu), najpóźniej na dzień 3 września 2015 r.

Przedstawiciel Poczty Polskiej odbiera zamkniętą kopertę zwrotną od osoby uprawnionej do udziału w referendum, która otrzymała pakiet wyborczy, na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość, odnotowując odbiór koperty za pokwitowaniem.

Osoba uprawniona do udziału w referendum może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia ,w godzinach pracy urzędu lub w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji do spraw referendum, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Głosować korespondencyjne nie mogą osoby uprawnione do udziału w referendum umieszczone w spisach osób uprawnionych do udziału w referendum w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich lub zespołach domów studenckich, a ponadto osoby uprawnione do udziału w referendum, które udzieliły pełnomocnictwa do głosowania. W przypadku, gdy osoba uprawniona do udziału w referendum zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego, osobie takiej zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu referendum nie wydaje się po wysłaniu do osoby uprawnionej pakietu referendalnego, chyba że zwróciła ona pakiet referendalny w stanie nienaruszonym.

Informacja telefoniczna:  075 7725224, 075 7725225, 0757725220

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)