ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
 
Sesja odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2015 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie porządku obrad.
 
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

4.Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

4.1.sprawozdanie z działalności Burmistrza za II półrocze 2014r.

4.2.sprawozdanie z działalności Burmistrza za I półrocze 2015r.

5.Przedstawienie koncepcji wprowadzenia cyklicznych działań kulturalnych pn. BORDER ENERGY MUSIC FESTIVAL przez konsorcjum producenckie 5 TH ELEMENT PRODUCTION/PINKS ENTERTEIMENT- prezentacja przygotowana przez Konsorcjum Producenckie – Przemysław Łuczak

6.Podjęcie uchwał:

6.1.w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2015 rok /projekt nr 111.2015/

6.2.w sprawie dokonania zmiany składu osobowego Rady Społecznej  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni   powołanej uchwałą Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni  /projekt nr 100.2015/

6.3.w sprawie nabycia nieruchomości /projekt nr 87.2015/

6.4.w sprawie nabycia nieruchomości /projekt nr 105.2015/

6.5.w sprawie zamiany nieruchomości /projekt nr 108.2015/

6.6.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 88.2015/

6.7.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 99.2015/

6.8.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 102.2015/

6.9.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 109.2015/

6.10.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 92.2015/

6.11.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu /projekt nr 101.2015/

6.12.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu /projekt nr 104.2015/

6.13.w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXXXV/1138/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy / projekt nr 103.2015/

6.14.w sprawie skargi Pana K.S. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 106.2015/

6.15.w sprawie skargi Pana W.D. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 107.2015/

6.16.w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji   o kandydatach na ławników /projekt nr 98.2015/

6.17.w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2016-2019, niespełniających wymagań formalnych  /projekt nr 110.2015/

7.Sprawy różne, wolne wnioski.

8.Interpelacje i zapytania.

9.Informacje i komunikaty przewodniczącej.

10.Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wiśniewski