ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 23 października 2015 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bogatyni za I półrocze 2015 roku.
5.Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2015 roku.
6.Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2014 rok.
7.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni za 2014 rok.
8.Podjęcie uchwał:
8.1. w sprawie negatywnego zaopiniowania zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2016-2019, niespełniających wymagań ustawowych  /projekt nr 156.2015/
8.1.3 powołanie Komisji Skrutacyjnej
8.1.2 przeprowadzenie głosowania tajnego
8.2. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję 2016–2019 /projekt nr 154.2015/
8.2.1 powołanie Komisji Skrutacyjnej
8.2.2 przeprowadzenie głosowania tajnego
8.3. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję  2016–2019 do orzekania z zakresu prawa pracy /projekt nr 155.2015/
8.3.1 powołanie Komisji Skrutacyjnej
8.3.2 przeprowadzenie głosowania tajnego
8.4. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję 2016-2019 /projekt nr 153.2015/
8.4.1 powołanie Komisji Skrutacyjnej
8.4.2 przeprowadzenie głosowania tajnego
8.5. w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego  i przedłużenie umowy dzierżawy gruntu pod garaż blaszany /projekt nr 148.2015/
8.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt  nr 150.2015/
8.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 149.2015/
8.8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 152.2015/
8.9. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego /projekt nr 151.2015/
8.10.w sprawie skargi Pani K.M. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni /projekt nr 145.2015/
9.Sprawy różne, wolne wnioski.
10.Interpelacje i zapytania.
11. Informacje i komunikaty przewodniczącej.
12. Zamknięcie obrad.