ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 14 grudnia 2015 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Przedstawienie sprawozdania z pracy doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Bogatyni ds. wyjaśnienia zarzutów i wątpliwości zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Bogatynia w sprawie działalności spółki z o.o. Revita Bio na terenie Gminy Bogatynia.
5.Przygotowanie i realizacja inwestycji w 2015 roku – prezentacja multimedialna.
6.Informacja nt. działalności i sytuacji ekonomicznej spółek komunalnych oraz zakładu budżetowego za rok 2014.
7.Sprawy różne, wolne wnioski.
8.Interpelacje i zapytania.
9.Informacje i komunikaty przewodniczącej.
10.Zamknięcie obrad.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Peremicki