ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  18 grudnia 2015r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.


Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji
2.Podjęcie uchwał:
2.1. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2016– 2024 /projekt nr 172.2015/
2.1.1.przedstawienie projektu uchwały.
2.1.2.przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
2.1.3 głosowanie projektu uchwały
2.2. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2016 rok /projekt nr 171.2015/
2.2.1.przedstawienie projektu uchwały
2.2.2.przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2016 rok,   
2.2.3.przedstawienie opinii komisji stałych,
2.2.4 przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,
2.2.5 dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
2.2.6 głosowanie wniosków komisji stałych i radnych
2.2.7 głosowanie projektu uchwały
3.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska