ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.

Sesja odbędzie się w dniu  16 marca 2016r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.


Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji

2.Podjęcie uchwał:

2.1. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok  /projekt nr 24.2016/

2.2. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa /projekt nr 25.2016/

3. Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Bojakowska