ZAWIADOMIENIE

    
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  8 kwietnia 2016r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Wystąpienia zaproszonych gości.
4.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej za II półrocze 2015 roku.
6.Podjęcie uchwał:
6.1. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z Mieszkańcami  Miasta i Gminy  Bogatynia w celu uzyskania społecznego poparcia dla projektu zmiany nazw ulic /projekt 39.2016/
6.2. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Bogatynia zadania w zakresie właściwości Województwa Dolnośląskiego, polegającego na pełnieniu nadzoru nad sygnalizacją świetlną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 352 na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Pocztowej w Bogatyni /projekt nr 36.2016/
6.3. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej w mieście i gminie Bogatynia /projekt nr 38.2016/
6.4. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bogatynia, dla uczniów spoza obwodu szkoły /projekt nr 37.2016/
6.5 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Bogatyni oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok  /projekt nr 22.2016/
6.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  /projekt nr 28.2016/
6.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  /projekt nr 29.2016/
6.8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  /projekt nr 30.2016/
6.9. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 26.2016/                                                                                                                                                                                   

7. Sprawy różne, wolne wnioski.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Informacje i komunikaty przewodniczącej.
10. Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska