Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

 

Nazwa sprawy: Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

Wymagane dokumenty:

 • formularz "zgłoszenie pobytu czasowego"
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

ponadto:

 • cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium RP na podstawie art. 108 ust.1 pkt 2 lub art. 206 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U z 2016 r., poz. 1990,1948 i 2066 oraz z 2017 r., poz. 60) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany
 • cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub  obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE

Uwagi:

Zameldowania się można dopełnić przez pełnomocnika, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu oraz pełnomocnictwa w oryginale.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.  

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Przy zameldowaniu na pobyt czasowy wymagane jest uzyskanie stosownego dokumentu/zezwolenia z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Opłaty: brak

 1. W przypadku kiedy zameldowania dokonuje pełnomocnik - opłata wynosi 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo
  Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 2. Osoba zgłaszająca pobyt czasowy może otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na własny wniosek-opłata skarbowa 17 zł

  płatne w kasie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Daszyńskiego 1,
  bądź na bankowy rachunek urzędu - PKO BP SA oddział Bogatynia 05 1020 2137 0000 9302 0118 1908

Termin  załatwienia sprawy: niezwłocznie

Forma załatwiania sprawy: pisemna  

Miejsce złożenia dokumentów: Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 4 (parter)

Miejsce odebrania dokumentów: Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 4 (parter)  

Informacji udziela / sprawę prowadzi:
Ewa Piszczek- inspektor ds. ewidencji ludności
Marta Nych - podinspektor ds. ewidencji ludności
tel. 75 7725225;  75 7725224
e-mail: obywatelski@bogatynia.pl        

Podstawa prawna:  

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 ze zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r. poz. 2411);
 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 700 ze zm.);
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)

Formularze:

 1. Zgłoszenie pobytu czasowego
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
 3. Pełnomocnictwo
 4. Oświadczenie (wypełniamy tylko w przypadku zameldowania w formie dokumentu elektronicznego)     

Załączniki

Pełnomocnictwo (182.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie właściciela lokalu (tylko do elektronicznego zameldowania) (14.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Bogatynia (187.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie pobytu czasowego (398.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zaświadczenia iod-1 (850.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:UMiG Bogatynia
Źródło informacji:Roszkowski Łukasz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kamil Stuliński
Data wprowadzenia:2016-04-13 11:10:21
Opublikował:Kamil Stuliński
Data publikacji:2016-04-13 11:11:47
Ostatnia zmiana:2020-05-29 11:27:46
Ilość wyświetleń:1144

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij