ZAWIADOMIENIE
 
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 lipca 2016 roku o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 30 z posiedzenia komisji w dniu 14 czerwca 2016 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu - /projekt nr. 88.2016/
4.Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości - /projekt nr. 109.2016/
5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - /projekt nr 90.2016/
6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - /projekt nr. 91.2016/
7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - /projekt nr. 92.2016/
8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - /projekt nr. 93.2016/
9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy najmu - /projekt nr. 94.2016/
10.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu - /projekt nr. 95.2016/
11.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/2016/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - /projekt nr.96.2016/
12.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/217/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - /projekt nr. 97.2016/
13.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/218/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - /projekt nr. 98.2016/
14.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/221/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - /projekt nr. 99.2016/
15.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/222/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - /projekt nr. 100.2016/
16.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/223/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - /projekt nr. 101.2016/
17.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie przejęcia przez Gminę Bogatynia w zarządzanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich nr 352 i 354 w granicach administracyjnych  Gminy Bogatynia /projekt nr 102.2016/
18.Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi /projekt nr 103.2016/
19.Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt nr 104.2016/
20.Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /projekt nr 105.2016/
21.Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy /projekt nr 106.2016/
22.Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości /projekt nr 107.2016/
23.Sprawy różne, wnioski.
24.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica