Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. lid ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2031), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 22 grudnia 2016 r. Pana Aleksandra Lorycha działającego w imieniu i na rzecz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, na mocy pełnomocnictwa nr 40/2016 z dnia 22 listopada 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ronda wraz z łącznikiem drogowym do drogi powiatowej nr 2361D w ramach zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowań drogowych w obrębie ul. Opolowskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 2361D w Bogatyni", na działkach ewidencyjnych numer: 80, 81, 82, 68, 56, 58, 79 (Obr. 0003, Bogatynia III; AM-6); 1, 2 (Obr. 0003, Bogatynia III; AM-7); 4 (Obr. 0003, Bogatynia III; AM-16); 5 (Obr. 0003, Bogatynia III; AM-17); jednostka ewidencyjna: 022503_4, Bogatynia-miasto.

Jako, że celem postępowania, które ma być prowadzone przez organ administracji architektoniczno-budowlanej jest wydanie decyzji administracyjnej w niniejszej sprawie, informuję, że w terminie dwudziestu jeden dni, licząc od dnia publicznego ogłoszenia, strony postępowania mogą:

- zgodnie z art. 73 § 1 kpa, zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w siedzibie organu - Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, ul. Bohaterów II AWP 8a, w pokoju nr 311 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30); sporządzać z nich notatek, kopii lub odpisów;

- zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 kpa, wypowiedzieć się - na piśmie - co do powyższego oraz względem zebranych w sprawie dowodów i materiałów;

- złożyć ewentualne żądania dotyczące przeprowadzenia dowodu mającego znaczenie dla sprawy (art. 78 § 1 kpa).

Należy podkreślić, że wskazane wyżej możliwości są uprawnieniami, a nie obowiązkiem. Innymi słowy, mogą Państwo, ale nie muszą skorzystać ze wskazanych uprawnień.

Zaznaczam, że zgodnie z art. lid ust. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa powyżej, jest nieważna (art. lid ust. 10 w/w ustawy).

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.