ZAWIADOMIENIE

      
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu   2 lutego 2017 r. o godz. 13.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie centrum miasta Bogatynia – obszar 2a /projekt nr 26.2017/
3. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska