ZAWIADOMIENIE
      
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.


Proponowany porządek obrad

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwał:
2.1.w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok /projekt nr 140.2017/,
2.2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2017-2025 /projekt nr 139.2017/.
3.Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Peremicki