ZAWIADOMIENIE
      
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 19 października 2017r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwał:
2.1.w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 rok /projekt nr 147.2017/
2.2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2017-2025 /projekt nr 148.2017/
2.3.w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030” /projekt nr 142.2017/
2.4.w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Opolno Zdrój /projekt nr 145.2017/
2.5.w sprawie przyjęcia na mienie Gminy Bogatynia udziału w gruncie od osób fizycznych /projekt nr 146.2017/
2.6.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 143.2017/
2.7.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 144.2017/
3.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Bojakowska