ZAWIADOMIENIE
      
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 26 października 2017r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwał:
2.1.w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 rok /projekt nr 151.2017/
2.2.w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2018r.” /projekt nr 152.2017/
3.Zamknięcie obrad.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Peremicki