Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  29 grudnia 2017r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Przygotowanie i realizacja inwestycji w 2017 roku.
5.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni za 2016  rok.
6.Sprawozdanie z działalności placówek kulturalnych i sportowych na terenie gminy /OSiR, BOK, Biblioteka/.
7.Podjęcie uchwał:
7.1.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy / projekt 174.2017/
7.2.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy / projekt 175.2017/
7.3.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy / projekt 177.2017/
7.4.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy / projekt 178.2017/
8.Sprawy różne, wolne wnioski.
9.Interpelacje i zapytania.
10.Informacje i komunikaty przewodniczącej.
11.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska