ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  06 lutego 2018r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwał:
2.1. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla grupy taryfowej stanowiącej gospodarstwa domowe na terenie miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 10.2018/
3. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniącza Rady Miejskiej
Krystyna Gnacy